Capitolul I : Dispozitii generale
 
Art. 1 Fundatia ASPERA ProEdu Braşov este o persoană juridică română de drept privat, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernamentale 26/2000 precum şi conform actului de voinţă expres manifestat în actul constitutiv al acesteia de fondatorul ei, Lidia Bradley, născută Gheorghiu. Fundatia ASPERA ProEdu Braşov îşi va desfăşura activitatea pe baza şi în temeiul prezentului statut, a regulamentelor de ordine interioară - aprobate de Consiliul Director şi de fondator - şi în respectul legilor române în vigoare.
 
Capitolul II : Scopul şi obiectul de activitate al Fundaţiei
 
Art. 5 Scopul final al Fundaţiei este desfăşurarea acţiunilor non-profit pentru:
 
a) susţinerea activităţilor educaţional-formative la nivel gimnazial, liceal şi universitar (în special în învăţământul superior tehnic);
 
b) sprijinul material şi logistic în multiplicarea schimburilor la nivel academic între instituţiile de învăţământ braşovene acreditate şi cele din străinătate, în special din Statele Unite ale Americii.
 
Art. 6 În preocupările Fundaţiei intră orice persoană, fără discriminări pe criterii de rasă, sex, etnie, opţiune şi apartenenţă politică sau religioasă.
 
Art. 7 În atingerea scopului său Fundaţia poate colabora cu persoane fizice şi juridice, având aceleaşi interese, din ţară şi din străinătate (partenariat, reprezentare, preluare de fonduri).
 
Art. 8 Realizarea obiectivelor propuse şi angajarea Fundaţiei se face, în principiu, pe baza unor programe şi/sau proiecte, acolo unde este cazul chiar şi prin anchete sociale, mai rar pe baza unor solicitări individuale directe.
 
Art. 9 Fundaţia poate desfăşura activităţi economice cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopurile propuse prin prezentul statut.
 
Art. 10 În măsura în care Fundaţia este iniţiatoarea unei societăţi comerciale, dividendele rezultate în urma activităţii acestei societăţi vor fi sau reinvestite pe loc sau, în mod obligatoriu, vor fi înglobate în bugetul Fundaţiei.
 
Art. 11 Scopul căruia i se dedică Fundaţia se realizează printr-o largă gamă de acţiuni :
 
(1) premierea tinerilor elevi din judeţul Braşov, remarcaţi în concursurile şcolare naţionale şi internaţionale;
 
(2) dotări cu tehnică informatică a şcolilor (hard şi soft), la diferite nivele de învăţământ;
 
(3) asigurarea unor burse de merit studenţilor din ultimii trei ani ai secţiilor de construcţii mecanice, în primul rând la specialităţile construcţii aeronautice şi autovehicule rutiere sau în formaţiuni pre-doctorale sau doctorale - bursa Ticuşor C. Gheorghiu;
 
(4) dotarea şi completarea laboratoarelor didactice la discipline conexe specializărilor construcţii aeronautice şi autovehicule rutiere;
 
(5) crearea şi permanenta completare a unor biblioteci de specialitate pentru disciplinele conexe specializărilor construcţii aeronautice şi autovehicule rutiere, asigurarea unor abonamente la publicaţiile de specialitate în domeniu (fondul de carte Constantin C. Gheorghiu);
 
(6) crearea şi asigurarea ulterioară a unei permanente aduceri la nivel a unei reţele de calculatoare destinată exclusiv studenţilor secţiei de construcţii aeronautice sau a celor de la specializări privind energetica şi protecţia mediului, asigurarea soft-ului didactic şi de cercetare corespunzător;
 
(7) ameliorarea şi susţinerea sistemelor de comunicare în reţele universitare, promovarea sistemelor de educaţie deschisă şi la distanţă (open and distance learning);
 
(8) asigurarea parţială sau integrală a stagiilor de pregătire şi de perfecţionare lingvistică şi în domeniul tehnic şi tehnologic, la diferite nivele;
 
(9) subvenţionarea parţială sau integrală a deplasărilor internaţionale a tinerelor cadre didactice sub vârsta de 40 ani la congrese, conferinţe, seminarii (în primul rând a celor din specializările mecanice, ingineria mediului, tehnici educaţionale);
 
(10) acoperirea parţială sau totală a cheltuielilor de redactare şi imprimare a manualelor universitare, monografiilor, culegerilor de texte şi de probleme în domeniile protecţiei mediului, ingineriei mecanice şi a ştiinţelor educaţiei;
 
(11) depistarea şi propunerea celor susceptibili de a primi stipendii, burse, ajutoare pentru studii prin ASPERA Romanian Educational and Charitable Foundation, la diferite nivele şi pentru diferite perioade în străinătate, în special în Statele Unite;
 
(12) asigurarea încadrării studenţilor şi cercetătorilor străini veniţi prin burse ASPERA Romanian Educational and Charitable Foundation în România.
 
Capitolul III Patrimoniul Fundaţiei
 
Art. 12 Patrimoniul iniţial al Fundaţiei este de 15 000 dolari US
 
Art. 13 Patrimoniul se va putea majora prin aportul fondatorului, dar şi din alte surse, în condiţiile prevăzute de lege:
 
a) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
 
b) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţie;
 
c) venituri realizate din activităţi economice directe;
 
d) donaţii, sponsorizări sau legate;
 
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 
Capitolul IV : Organele de conducere, administrare şi control ale Fundaţiei
 
Art. 14 Organele de conducere, administrare şi control ale Fundatiei sunt : Consiliul Director, Echipa executivă şi respectiv Cenzorul.
 
Art. 15 Consiliul Director se ocupă de coordonarea tuturor lucrărilor, administrarea proprietăţilor şi gestionarea programelor Fundaţiei. Consiliul Director administrează fondurile, caută, acceptă sau respinge contribuţii, angajează contracte, decide angajările şi utilizarea personalului. Totodată, Consiliul Director stabileşte funcţiile executive ale Fundaţiei, principiile tutelare, politica Fundaţiei şi hotărăşte modificarea prezentului statut.
 
Art. 16 Numărul membrilor în Consiliul Director nu poate fi mai mic de 3 (trei) sau mai mare de 7 (şapte).
 
Art. 17 În faza iniţială Consiliul Director este numit de fondator. Ulterior, Consiliul Director va fi format în primul rând din furnizorii cei mai importanţi de fonduri, cei care asigură peste 30% din bugetul anual al Fundaţiei, ( la cererea lor ) sau din persoane desemnate de aceştia. Comitetul Director în funcţie poate nominaliza şi decide primirea de noi membri doar prin vot în unanimitate.
 
Art. 18 Orice membru al Consiliului Director poate demisiona în orice moment.
 
Art. 19 Toate cererile de ajutor, subvenţionare, susţinere vor fi temeinic şi complet argumentate, sau vor constitui obiectul unui proiect (dosar) în conformitate cu regulamentele specifice elaborate în acest sens.
 
Art. 20 Decizia aprobării sau respingerii candidaţilor sau proiectelor va fi hotărâtă de Consiliul Director cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor. Fondatorul are drept de veto.
Aceste programe/proiecte intră în derulare numai după ce au întrunit aprobarea de conţinut şi financiară a Consiliului Director al Fundaţiei.
 
Art. 21 Consiliul Director trebuie sa se întrunească de cel putin trei ori pe an, pentru a trece în revistă raportul financiar, să evalueze progresul proiectelor şi să fixeze noi proiecte sau strategii.
Deciziile strategice sau de politică ale Fundaţiei se iau în unanimitate şi orice membru al Consiliului Director poate să se abţină de la vot sau să ceară amânarea deciziei. Deciziile pot fi luate personal sau transmise prin fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare acceptat.
 
Art. 22 Analiza şi decizia, în cazuri care depăşesc competenţele şi expertiza membrilor Consiliului Director, se fac şi respectiv se iau într-o şedinţă lărgită, completarea temporară a Consiliului Director făcându-se cu persoane de înaltă ţinută morală şi recunoscut profesionalism.Persoanele care nu fac parte din Consiliul Director au, în aceste situaţii, un vot consultativ.
 
Art. 23 Orice membru al Consiliului Director, cu excepţia fondatorului, poate fi exclus prin votul în unanimitate al celorlalţi membri, în două şedinţe convocate succesiv, dar raţiunile excluderii trebuie să fie de ordin etic sau de nesusţinere, blocare sau deturnare a obiectivelor Fundaţiei. Şedinţele extraordinare ale Consiliului Director se convoacă la cererea a 2/3 din membri.
 
Art. 24 Echipa executivă este constituită din:
1) 2 directori executivi, responsabili de proiecte;
2) 1 director tehnic-administrativ;
3) 1 trezorier (secretar financiar).
Membrii echipei executive sunt persoane fizice, remunerate de Fundaţie, care asigură funcţionarea zilnică a Fundaţiei şi realizarea efectivă a proiectelor. Alte funcţii pot fi create în timp, pe măsura dezvoltării activităţilor Fundaţiei: asistent al directorului executiv, consilier juridic, angajaţi cu normă întreagă sau cu jumătate de normă.
 
Art. 25 Directorul executiv concepe, planifică, organizează şi urmăreşte realizarea proiectelor. Directorii executivi pot face parte din Consiliul Director.
 
Art. 26 Directorul tehnic şi administrativ are responsabilităţi legate de buna funcţionare a cadrului logistic al Fundaţiei, lucrări de întreţinere şi echipare a sediului, de aprovizionare şi transport, duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director legate de dotare. În cadrul relaţiilor cu terţi, angajate prin decizia Consiliului Director, pentru derularea unor activităţi curente sau speciale, se ocupă de urmărirea lor tehnică şi de respectarea termenelor în concordanţă cu graficele şi contractele încheiate. Împreună cu directorii executivi controlează îndeplinirea condiţiilor contractuale la beneficiari (post-donaţie).
 
Art. 27 Trezorierul sau secretarul financiar urmăreşte modul de utilizare a fondurilor (în conformitate cu proiectele aprobate), face plata celor implicaţi în realizarea proiectelor, achită şi evidenţiază plăţile curente ale Fundaţiei şi prezintă rapoarte financiare de parcurs. Nu este membru cu drept de vot.
Art. 28 În realizarea obiectivelor sale Fundaţia poate apela la serviciile unor terţi, adică poate subtrata componente ale acţiunilor derulate.
 
Art. 29 Cenzorul realizează controlul financiar intern al Fundaţiei şi este ales pe o perioadă de 2 ani iniţial de către fondator, apoi, după constituirea Fundaţiei, de către Consiliul Director. Cenzorul are următoarele obligaţii:
1) verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundaţiei ;
2) întocmeşte rapoarte semestriale şi le prezintă Consiliului Director ;
3) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
4) poate prezenta propunerile sale Consiliului Director şi Echipei executive privind exerciţiul financiar următor.
 
Art. 30 Procesele verbale, contractele şi înregistrările financiare, în principiu toate documentele Fundaţiei, pot fi cercetate de către oricare din membrii Consiliului Director sau ai echipei administrative în orice moment, după depunerea unei cereri scrise, în timp util, şi declararea scopului acestei cercetări.
 
Capitolul V : Regimul operaţiilor financiare
 
Art. 31 Fondurile Fundaţiei vor fi depozitate la o bancă decisă prin votul Consiliului Director.
Art. 32 Persoanele cu drept de semnătură pe actele financiar-contabile vor fi stabilite de Consiliul Director pe perioade de minimum 6 luni.
 
Art. 33 Persoanele cu drept de semnătură pe contractele care angajează Fundaţia vor fi stabilite tot de Consiliul Director în cadrul şedinţelor periodice.
 
Art. 34 Fundaţia păstrează originalele tuturor documentelor conţinând tranzacţii, plăţi, salarii, mişcare în conturi, precum şi procesele verbale ale şedinţelor de Consiliu Director sau a celor executive.
 
Art. 35 Orice fel de beneficii sau dividende ar realiza Fundaţia, ele nu pot fi distribuite membrilor Consiliului Director sau altcuiva din structurile în funcţiune ale Fundaţiei.
 
Art. 36 Fundaţia va remunera rezonabil pe cei care permanent sau temporar, eficient şi adecvat lucrează pentru atingerea obiectivelor ei.
Îşi pierd dreptul la remunerare persoanele din interiorul Fundaţiei sau din afara ei care, prin acţiuni răuvoitoare, prin incompetenţă şi superficialitate, produc pagube materiale, compromit proiecte sau acţiuni, afectează consecvent imaginea şi prestigiul Fundaţiei sau acţionează în afara şi/sau împotriva obiectivelor ei. Deciziile în acest sens (suspendarea remunerării) le ia fondatorul, care prezintă simultan un raport justificat al măsurii tuturor membrilor Consiliului Director.
 
Art. 37 În cazul colaborării sau partenariatelor cu persoane juridice şi fizice către care au avut loc transferuri de fonduri din bugetul Fundaţiei, aceste operaţii sunt obligatoriu consecinţa unui contract, Fundaţia având drept de control şi raport final în detaliu privind utilizarea respectivelor sume.
Simetric, în cazul primirii unor fonduri din partea unor persoane juridice sau fizice, Fundaţia trebuie să fie gata să producă, la cerere, justificările utilizării acestor fonduri.
 
Capitolul VI : Dizolvarea Fundaţiei
 
Art. 38 Fundaţia se dizolvă de drept sau prin hotărâre judecătorească în condiţiile legii.
 
Art. 39 În cazul dizolvării Fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării şi incluse în patrimoniul Fundaţiei, nu pot fi transmise către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, către persoane juridice de drept privat sau drept public cu un scop identic sau asemănător, decise prin votul majorităţii simple a Consiliului Director, dintre foştii parteneri sau beneficiari ai acţiunilor anterioare ale Fundaţiei;
 
Art. 40 În cazul dizolvarii Fundaţiei prin hotărâre judecătorească, bunurile rămase la încheierea lichidării vor fi distribuite de către Consiliul Judeţean Braşov unor organizaţii non-guvernamentale, cu obiective identice, de pe raza judeţului Braşov.